Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Nowości w sklepie

Opinie o filmach

Kontakt

» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego WWW.HDFILM.PL, prowadzonego przez Rafała Cicheckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „RC Activerest Rafał Cichecki”, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5261980945, numer REGON: 012734916, adres: ul. Czerwonego Krzyża 2, 00-377 Warszawa.

1. DEFINICJE
1.1 Kupujący – zainteresowana skorzystaniem ze Sklepu internetowego osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, dla zawarcia umowy sprzedaży wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
1.2 Produkt – towar lub ewentualne usługi dodatkowe oferowane na łamach Sklepu internetowego.
1.3 Regulamin – niniejszy dokument.
1.4 Sklep internetowy – serwis internetowy, prowadzony pod adresem www.hdfilm.pl (wraz ze wszystkimi podstronami), za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać nabycia Produktu w ramach umowy zawartej ze Sprzedającym.
1.5 Sprzedający - właściciel Sklepu internetowego wskazany na wstępie Regulaminu, będący jednocześnie stroną umowa zawieranej z Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego
1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. ZASADY OGÓLNE
2.1 Warunkiem korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2 Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie akceptacji brzmienia postanowień Regulaminu w ramach dokonywanej rejestracji lub przed złożeniem Zamówienia.
2.3 Produkty oferowane na łamach Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wprowadzone legalnie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. ZAMÓWIENIA
3.1 Ceny ujawnione na łamach Sklepu internetowego są cenami brutto, uwzględniającymi stosowną stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.2 Zamówienia są przyjmowane do realizacji za pośrednictwem sieci Internet przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w ramach umieszczonego na łamach Sklepu internetowego formularza.
3.3 Dla ułatwienia obsługi Zamówień i dla możliwości korzystania z ewentualnych dodatkowych funkcji Sklepu internetowego, Kupujący może dokonać rejestracji swojego konta w Sklepie internetowym poprzez zastrzeżenie stosownego loginu i hasła dostępowego do konta. Kupujący jest zobowiązany do zachowywania hasła w tajemnicy i nieudostępniania go osobom niepowołanym.
3.4 Zamówienie jest uważane za skutecznie złożone z chwilą wprowadzenia przez Kupującego wymaganych danych identyfikujących, stosownie do wymaganych pól formularza Zamówienia. W przypadku niepełnych danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem umożliwienia realizacji Zamówienia. Niemożność kontaktu w następstwie sytuacji opisanej zdaniem poprzedzającym będzie skutkowała niezrealizowaniem Zamówienia.
3.5 Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, Sklep internetowy potwierdza dostępność Produktu poprzez e-mail lub telefonicznie. Po uzyskaniu potwierdzenia, Kupujący w przypadku wyboru opcji płatności „z góry” powinien w ciągu 2 dni dokonać płatności – pod rygorem zmiany statusu dostępności Produktu i w konsekwencji niemożności realizacji Zamówienia.

4. WYSYŁKA I ODBIÓR PRODUKTÓW
4.1 Sprzedający dokonuje wysyłki Produktów korzystając z wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4.2 Produkty mogą być odebrane osobiście pod adresem właściwym dla odbioru osobistego, wskazanym na łamach Sklepu internetowego.
4.3 Koszty wysyłki obciążają Kupującego i wraz z określonymi sposobami realizacji Zamówienia są ujawnione na łamach stosownego odnośnika stanowiącego część Sklepu internetowego.
4.4 Dokonując wyboru formy realizacji Zamówienia, Kupujący jest informowany o możliwie przybliżonych kosztach wybranej formy realizacji dostawy (stosownie do przewidywanej wagi i dostępnych parametrów katalogowych Produktu), w tym o ewentualnych kosztach manipulacyjnych związanych z wybraną formą płatności. Dokładny koszt dostawy zostanie określony w wysłanym elektronicznie potwierdzeniu Zamówienia.
4.5 Sprzedający zobowiązuje się dołożyć starań, aby Produkt został dostarczony do Kupującego lub na wskazany przez niego adres niezwłocznie, tj. zwykle w ciągu 72 godzin od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji lub zaksięgowania uiszczonej ceny wraz z kosztami wysyłki na rachunku bankowym Sprzedającego.
4.6 Odbiorca przesyłki doręczanej przez przewoźnika (przedstawiciela firmy kurierskiej lub pocztowej) winien sprawdzić stan opakowania przesyłki, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych śladów uszkodzeń lub śladów ingerencji w jej zawartość. W przypadku zastrzeżeń związanych z okolicznościami opisanymi w zdaniu poprzedzającym, należy sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika (przedstawiciela firmy kurierskiej lub pocztowej) oraz odmówić odbioru przesyłki. Brak sprawdzenia stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki może mieć negatywny wpływ na możliwość dochodzenia roszczeń wynikających ze szkód powstałych na skutek nienależycie zrealizowanej umowy przewozu.
4.7 Sprzedaż każdego z Produktów wiąże się z wystawieniem przez Sprzedającego paragonu lub faktury VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur VAT drogą elektroniczna, stosownie do przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.
4.8 Dostawy są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka do innych lokalizacji będzie możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu dokonanym pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ W CELU NIEZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ LUB GOSPODARCZĄ
5.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania rzeczy, zaś gdy umowa dotyczy świadczenia usług – liczonym od dnia jej zawarcia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.2 Wyżej wskazane uprawnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc odnosi się jedynie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarcza lub zawodową.
5.3 Produkt przekazywany do zwrotu musi zostać odesłany w stanie kompletnym, nieuszkodzonym, nie nosząc śladów używania świadczących o jego wykorzystaniu dla celów innych, niż dla jego sprawdzenia.
5.4 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) ;
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- dostarczania prasy;
- usług w zakresie gier hazardowych.

6. REKLAMACJE
6.1 Produkty objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji są szczegółowo wskazane na karcie gwarancyjnej lub druku gwarancji, wystawionym przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów.
6.2 Uprawienia z tyt. gwarancji nie uchybiają uprawnieniom konsumentów, przewidzianych postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.).

7. DANE OSOBOWE, INFORMACJE HANDLOWE
7.1 W związku z rejestracją swego konta lub składanym Zamówieniem, Kupujący zostanie poproszony o zgodę na umieszczenie przekazanych danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia oraz dla celów wskazanych w pkt 7.2 poniżej. W następstwie udzielonej przez siebie zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w przekazane dane, jak również dysponuje prawem do żądania ich modyfikacji lub usunięcia.
7.2 W ramach dokonywania rejestracji konta, Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych od Sklepu internetowego. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnej chwili poprzez stosowne oświadczenie lub zmianę poczynioną w ustawieniach konta.
7.3 Administratorem bazy danych jest Sprzedający.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów z tym zastrzeżeniem, iż Regulamin w zmienionej treści nie ma mocy retroaktywnej dla już zawartych umów. W wypadku zmiany postanowień Regulaminu, stosuje się tę wersję Regulaminu, która obowiązywała w chwili składania Zamówienia.
8.2 Sądem właściwym dla sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest sąd ustalony stosownie do brzmienia przepisów prawa obowiązującego.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl